Zacząć należy od początku. Dla porządku więc kilka fak­tów: uro­dzi­łam się w 1986 roku, ukoń­czy­łam kul­tu­ro­znaw­stwo na Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim. Z foto­gra­fią zwią­za­łam się dość szybko, bo już w liceum chęt­niej spę­dza­łam czas w ciemni niż ze zna­jo­mymi na piwie. Zostało mi to do dzi­siaj – jeśli nie robię zdjęć, zasy­piam na impre­zach :). Uwiel­biam jed­nak spo­tka­nia z ludźmi, sta­ram się przede wszyst­kim poka­zy­wać ich pasje, wie­rząc, że za ich pośred­nic­twem można wydo­być na zdję­ciu praw­dziwą oso­bo­wość foto­gra­fo­wa­nego.

Początki mojej pracy zawo­do­wej to orga­ni­za­cja, pro­mo­cja i ani­ma­cja wyda­rzeń kul­tu­ral­nych oraz teatral­nych, które szybko połą­czy­łam z pracą foto­grafa. Na co dzień współ­pra­cuję więc z kra­kow­skimi insty­tu­cjami kul­tury i teatrami. Moje hobby to jed­nak życie, które sta­ram się pod­pa­try­wać i uwiecz­niać w repor­ta­żach.

Zre­ali­zo­wa­łam kilka pro­jek­tów foto­gra­ficz­nych, które były pre­zen­to­wane na wysta­wach zbio­ro­wych i indy­wi­du­al­nych. Pro­wa­dzę maga­zyn spo­łeczno-kul­tu­rowy FUSS (www.fuss.com.pl), a także zaj­muję się gra­fiką (iden­ty­fi­ka­cją wizu­alną) oraz dzia­ła­niami inter­dy­scy­pli­nar­nymi, łączą­cymi ele­menty foto­gra­fii, muzyki i filmu.

Jestem bar­dzo otwarta na wszel­kie pro­po­zy­cje i współ­prace, nawet te naj­bar­dziej sza­lone i, wyda­wa­łoby się, nie­moż­liwe do zre­ali­zo­wa­nia.

 
naturgemalde

WSPÓŁPRACA M.IN.:
| OFF Camera
| Festiwal Boska Komedia
| Krakowskie Centrum Choreograficzne
| Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
| Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie
| Krakowski Festiwal Filmowy
| Visualsupport
Wydawnictwo Znak
| Teatr Łaźnia Nowa