Zajmuję się fotografią różnego typu (możliwość dojazdu w całej Polsce):

 

  • foto­gra­fia reportażowa – rela­cje z wyda­rzeń: spo­tka­nia, spek­ta­kle, kon­certy, imprezy fir­mowe i rodzinne, wyda­rze­nia spor­towe. 
  • foto­gra­fia teatralna – zdję­cia z przed­sta­wień teatral­nych, teatru tańca. Fotorela­cje z przy­go­to­wań do spek­ta­klu, sesje pro­mo­cyjne, fotorela­cje z pre­mier.
  • foto­gra­fia por­tre­towa – sesje zdję­ciowe: stu­dyjne i ple­ne­rowe. Sesje do port­fo­lio, indy­wi­du­alne, rodzinne, mał­żeń­skie, cią­żowe, z dziećmi.
  • foto­gra­fia ślubna – zdję­cia z przy­go­to­wań, cere­mo­nii, wesela; sesje ślubne – ple­ne­rowe i stu­dyjne.
  • foto­gra­fia miej­sca pracy – sesje zdję­ciowe pra­cow­ni­ków, zdję­cia wnętrz, menu.
  • foto­gra­fia na zamó­wie­nie – czego tylko potrze­bu­jesz :)

Szcze­gó­łowe warunki współ­pracy każ­do­ra­zowo usta­lam indy­wi­du­al­nie. Jeśli chcesz wie­dzieć, jak wyglą­da­łaby nasza współ­praca – skon­tak­tuj się! :)